Web sahypaňyz üçin wirtual kömekçileri işe almak akyllymy? Semalt öz pikirini paýlaşýar


Mazmuny

 1. Giriş
 2. Kompaniýaňyz üçin uzakdaky IT işgärlerini işe almagyň artykmaçlyklary
  1. Ösen öndürijilik
  2. Iş çykdajylarynyň azalmagy
  3. Işgärler üçin has köp peýdalar
  4. Işiňiziň beýleki taraplaryna ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär
 3. Girip boljak wirtual kömek hyzmatlarynyň görnüşleri
  1. Wirtual kömek guramalary
  2. Wirtual kömekçiler topary ýa-da bir adamlyk wirtual kömekçi topary
  3. Awtomatlaşdyrylan hyzmatlar wirtual kömek
 4. Netije

Giriş

Dünýä sanly boldy; uzakdan işlemek indi öňküsinden has aňsat. Web sahypaňyzy dolandyrmak üçin wirtual kömekçiler işe almak, kompaniýanyň öndürijiligine, esasanam Coronavirus-yň weýrançylykly netijeleri bilen peýdaly bolar. Wirtual kömekçileri işe almak bilen, diňe öndürijiligi höweslendirmek bilen çäklenmän, çykdajylary hem azaldýarsyňyz. Hakykatdanam, web sahypaňyzy dolandyrmak üçin wirtual kömekçileri işe almak tygşytly ädimdir. Näme üçin uzakdaky işçileri işe almalydygyňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, wirtual kömekçileri işe almagyň käbir peýdalary.

Kompaniýaňyz üçin uzakdaky IT işgärlerini işe almagyň artykmaçlyklary

1. Ösen öndürijilik

Birnäçe gözleg, wirtual işçileriň her gün işe gidýän işçilerden 15-25% has öndürijidigini görkezdi. Bu öndürijilik dürli sebäplere görä gazanylýar. Işgärler üçin işleýän şahsy tertibi düzmek ukyby, öndürijiligini aňsatlaşdyrýar. Web sahypaňyzyň işlerini dolandyrmak üçin wirtual kömekçileri işe almak bilen, amatly öndürijiligi üpjün etmek üçin zerur zatlary bermäge çagyrýarsyňyz. Olara iş durmuşynyň balansy üçin çeýeligi bermek bilen, kompaniýaňyz üçin öndürijilikli önüm çykarýarsyňyz.

Adaty ofis ünsüňizi başga zatlardan dolduryp biler we bu işçileriň öndürijiligini peselder. Işdeşler bilen boş söhbetdeşlik ýa-da iş dowam edýärkä toparyň ýolbaşçysy bilen gyssagly duşuşyk bolup biler.

Doly iş günündäki borçlardan boş wirtual kömekçiler işe alanyňyzda bu hili ünsüňi sowup bolmaz. Web sahypaňyzyň elmydama iň gowudygyny we web sahypaňyza girýänleriň iň amatly tejribe almagyny üpjün etmek üçin doly jemläp bilerler.

2. Iş çykdajylarynyň azalmagy

Uzakdan işleýänleri işe almak, iş çykdajylaryny netijeli azaltmaga kömek edip biler. Ilki bilen, fiziki işgärleri ýerleşdirmek üçin uly ofis ýerleri gerek bolmaz, sebäbi web sahypaňyzyň kömekçileri uzakdan işleýär. Şol sebäpli merkezleşdirilen fiziki ofis üçin puluňyzy azaldyp bilersiňiz. Siz henizem fiziki ofis kärendesine meňzeş öndürijilige ýetersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu gezek ofis wirtual kömekçiler bilen aragatnaşykda ulanýan onlaýn hyzmatdaşlyk programmalaryňyz bolar.

Ikinjiden, uzakdaky işçileri işe almak mebel we ofis esbaplary üçin çykdajylary tygşytlamaga kömek eder. Web sahypaňyzyň kömekçileri uzakdan işleýändigi sebäpli, olardan kän pul sarp etmersiňiz.
Mundan başga-da, kommunal tölegleri we garawul hyzmatlaryny azaldyp bilersiňiz. Bulardan başga-da, doly işleýän işgärlere köp mukdarda pul tölemeli bolmaz. Wirtual kömekçileri işe almak, gündelik işleýänleri işe almakdan has arzandyr, sebäbi siz olara birnäçe sagatlyk iş töleýärsiňiz.

3. Işgärler üçin has köp artykmaçlyklar

Size peýdaly bolmakdan başga-da, web sahypaňyz üçin wirtual işgärler web kömekçileriňize hem peýdalydyr. Web sahypaňyzy dolandyrmak üçin wirtual kömekçileri işe alsaňyz, has uly öndürijilige ýetmäge kömek edersiňiz. Her gün irden işe howlukmak üçin özlerini düşekden süýräp oturmagyň zerurlygy bolmazdy. Şeýle hem, işe gitmek we her gün günortanlyk nahary satyn almak üçin çykdajy edilerdi.
Mundan başga-da, işgärleriňiz sizden başga goşmaça tölegli borçlary hem alyp bilerler. Bu, işiňizdäki öndürijilik akymyny bozmazdan has köp gazanyp boljakdygyny aňladýar. Wirtual kömekçileriňiz, fiziki işgärlere garanyňda has täsirli we işjeň bolmagy ähtimal, sebäbi fiziki ofis we gatnaw päsgelçiligi ýok. Şeýlelik bilen, web sahypaňyzyň ajaýyp görünmegi we elmydama işlemegi üçin has köp işleýändiklerini görersiňiz.

4. Işiňiziň beýleki taraplaryna ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär

Sahypaňyz üçin wirtual kömekçileri işe almagyň ýene bir artykmaçlygy, işiňiziň beýleki ugurlarynda işlemek üçin sahypaňyzy dolandyrmagy ýatdan çykarmaga mümkinçilik berýär. Olara wagt sarp etmän, etmeli işiňizi tamamlap bilerler. Mysal üçin, web sahypa girýänleriňiz bilen, e-poçta ýa-da web sahypasyndaky söhbetdeşlikler arkaly aragatnaşyk saklamaga jogapkär bolup bilerler.

Wirtual kömekçileri işe alanyňyzda, diňe web sahypasyny dizaýn etmek, mazmun döretmek we onlaýn marketing üçin has köp zat alyp bilersiňiz. Şeýle hem, “Facebook” we “Twitter” ýaly sosial mediýa girip bilersiňiz. Web sahypaňyzyň ýerleşişinde kömek etjek birine mätäç bolsaňyz ýa-da mazmunyňyzyň käbirini dolandyrmak üçin birine mätäç bolsaňyz, wirtual kömekçiňiz size köp kömek edip biler.

Öz web sahypaňyzy dizaýn etmeli bolsaňyz, wirtual kömekçiňiz hem bu meselede size kömek edip biler. Kimdir biri ýa-da başga bir adam eýýäm bu web sahypasyny dolandyrmak bilen meşgullanýanlygy sebäpli, amatly iş öndürijiligi üçin işiňiziň beýleki meselelerini çözüp bilersiňiz. Elini uzadyp bilersiňiz Semalt web sahypaňyzyň zerurlyklary bilen diýen ýaly kömek etmek üçin.

Girip boljak wirtual kömek hyzmatlarynyň görnüşleri

Girip boljak wirtual kömek hyzmatlarynyň esasan üç görnüşi bar, şonuň üçin saýlan zadyňyzyň hemmesi size bagly. Dogry saýlamak üçin ilki bilen zerur wirtual goldawyň görnüşine girmeli bolarsyňyz. Bulardan başga-da, býudjetiňiz saýlaýan hyzmatyňyzyň görnüşini hem kesgitlär.

i. Wirtual kömek guramalary

Kärhanalaryň wirtual kömek zerurlyklaryny wirtual kömek guramalaryna baglaşmagy makul bilmeginiň esasy sebäplerinden biri, olaryň gaty ygtybarly bolmagydyr. Şeýle hem, olar adatça gaty täsirli we ygtybarly, sebäbi kompaniýasynyň bitewiligini/abraýynyň bardygyny bilýärler. Wirtual kömegiňizi edaralara hödürläniňizde, has gowy netijelere eýe bolarsyňyz. Näme üçin?

Biri, bu edaranyň içinde bilelikde işlemek, şonuň üçin web sahypaňyzyň zerurlyklaryna doly üns beriljekdigine arkaýyn bolup bilersiňiz. Web sahypaňyzda näme bolup geçjekdigine ýa-da haýsy goldawa mätäçdigine garamazdan, wirtual kömek guramalarynda adatça her tarapy çözmek üçin dürli hünärli adamlar bar. Ikinjiden, sahypaňyzyň sizden alnyp bilinmejekdigini bilip, arkaýyn bolarsyňyz, sebäbi edara bellige alyndy we zerur bolsa ýerleşip biler. Wirtual kömek agentliklerini işe almak birneme gymmat bolup biler, esasanam ýokary abraýly birini saýlasaňyz, web sahypasynyň eýeleriniň köpüsi muňa mynasyp diýip hasaplaýarlar.

ii. Wirtual kömekçiler topary ýa-da bir adamlyk wirtual kömekçi topary

Sahypaňyzyň işlerini dolandyrmak üçin ştatdan daşary wirtual kömegi hakyna tutup bilersiňiz. Şol bir frilanser size zerur goldawy berip bilýän bolsa, gowy we gowy. Mostöne köp halatda adamlar sahypany dolandyrmak üçin takmynan iki ýa-da has köp adam hakyna tutmaly bolýarlar.

Şeýle hem, sahypaňyzy gurmak, dizaýn etmek we optimizirlemek üçin ştatdan daşary web sahypasynyň dizaýnerini işe almaly bolmagyňyz mümkin. Munuň üçin web sahypalarynyň nähili görünmelidigine, ulanyjy üçin amatly we göze ýakymly bir sahypa döretmelidigine gowy düşünýän adam gerek bolar.

Web dizaýnerleri mazmun döretmek barada köp zat bilmeýänligi sebäpli, mazmunyňyzy döretmek we ýüklemek üçin başga bir erkin işleýän adamy hakyna tutup bilersiňiz. Elbetde, munuň üçin mazmun döretmekde ajaýyp birine - SEO-ny bilýän birine mätäç bolarsyňyz.

Şeýle hem, teswirlere jogap bermek, blog ýazgylaryny täzelemek we hatda müşderileriňiz bilen söhbetdeşlik etmek hem jogapkär bolup biler. Bulardan başga-da, web sahypaňyzyň/onlaýn dükanyňyzyň beýleki taraplaryny dolandyrmak üçin erkin bir marketolog, buhgalter we ş.m. işe almaly bolmagyňyz mümkin. Şeýle ýagdaýda, erkin işleýänleri bir topar bolup işlemek üçin getirip bilersiňiz.

Frilanserleri işe almagyň ajaýyp tarapy, wirtual agentlikler bilen bolşy ýaly köp pul sarp etmegiň zerurlygy bolmaz. Emma ştatdan daşary wirtual kömegi işe almagyňam erbet taraplary bar. Käbir erkin işleýänler ygtybarly däl. Sahypaňyzy ogurlap, doly gözegçilik edip bilerler. Käbirleri sizi işsiz goýup, sizi ejiz galdyryp bilerlermi? Şonuň üçin diňe gowy abraý gazanan ynamdar erkin işleýänleri işe almaly.

Işe alýan wirtual kömekçiňiziň özüňize ynanýan we býudjetiňizde işlemäge taýýardygyny anyklamaly bolarsyňyz. Wirtual kömekçi gözläniňizde, islendik bir frilanser barada karar kabul etmezden ozal salgylanmalara göz aýlamaly. Şeýlelik bilen, wirtual kömekçiňiziň zerurlyklaryňyz üçin dogry şahsyýetnamalarynyň bardygyna göz ýetirip bilersiňiz. Diýmek, hünär ugruny saýlamaly we bu ugurda tejribesi bolan hünärmeni işe almaly.

iii. Awtomatlaşdyrylan hyzmatlar wirtual kömek

Wirtual kömek programma üpjünçiligini ulanmak, web sahypasyny awtomatiki dolandyrmak arkaly 30% -e çenli ýokarlandyrmaga kömek edip biler. Bu hyzmat dizaýndan başlap tehniki hyzmat we mahabatlandyryş işine çenli ähli web sahypasyny awtomatlaşdyrmaga ukyply. Bu diňe bir wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamaga kömek etmän, eýsem gaty tygşytlydyr.

Web sahypasynyň eýeleriniň, adatça gündelik işlerinde etmeli köp işi bar, bularyň biri web sahypalaryny dolandyrýar. Işli bolansoň, web sahypalarynda ýygy-ýygydan barlamak üçin ýeterlik wagty bolmazlygy mümkin. Şeýle-de bolsa, web eýesi hökmünde web sahypaňyza gözegçilik etmek we ony her gün täzeläp durmak üçin wirtual kömek programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi, şeýle hem, sahypaňyza girýänleri has özüne çekiji etmek barada maslahatlar berip biler. Bir programma üpjünçiligi birnäçe domenleri we programmalary dolandyryp biler, şeýlelik bilen wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlar. Web sahypaňyzy dolandyrmak işini awtomatlaşdyryp, her aý näçe pul we wagt tygşytlap boljakdygyny pikir ediň.

Bu görnüşli programma üpjünçiligini ulananyňyzda, internet birikdirilen islendik ýerde web sahypaňyza girip bilersiňiz. Web sahypaňyzy islendik ýerde dolandyryp bilýänligiňiz sebäpli, amallary ýerine ýetirmek has aňsat bolar. Mundan başga-da, web sahypaňyzy öz serweriňizde gurnamak hökman däl. Uzak serwerde ýerleşdirilendigi sebäpli, web programmistini we web sahypasyny gurmaga girýän beýleki zatlaryň hemmesini işe almaly bolmaz.

Elbetde, awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligini ulanmagyň hem erbet taraplary bar. Gidýän görnüşiňize baglylykda gurmak gaty gymmat bolup biler. Bulardan başga-da, islendik gün hereket edip bilerdi; sen hiç wagt bilmeýärsiň Dogry programma üpjünçiligini saýlamakda kömek gerek bolsa, habarlaşyp bilersiňiz http://www.semalt.com işiňize laýyk gelýän awtomatiki programma üpjünçiliginiň görnüşlerini ara alyp maslahatlaşmak.

Netije

Web sahypaňyz üçin wirtual kömekçi işe almagyň köp sebäbiniň bardygyny görersiňiz. Justaňy-ýakynda onlaýn işe başlasaňyz ýa-da işiňizi giňeltmek we girdeji köpeltmek isleýän bolsaňyz, wirtual kömegi işe almagyň ýoly.

Adamlar merkezleşdirilen fiziki giňişlik bolmasa hyzmatdaşlygyň we aragatnaşygyň hakykatdanam täsirli bolup bilmejekdigine ynanýan bolsalar-da, tehnologiki ösüş munuň mümkindigini görkezdi. Sahypaňyzy dolandyrmak üçin wirtual kömekçileri işe almak, işiňiz üçin zerur oýny üýtgedýän hereket bolup biler. Esasanam yhlasly we wirtual kömekçileri işe alsaňyz, bu karara ökünmersiňiz.mass gmail